TORAYCAPREPREG聚丙烯腈基碳纖維預浸體

  • Empty
  • Empty
  • Empty

東麗集團正專注發展 TORAYCAPrepreg 業務。TORAYCAPrepreg 是 TORAYCA的中間材料產品,以樹脂浸漬碳纖維紙的形式供應。TORAYCA因具備高品質的特性,故成為廣泛用途的理想選擇。TORAYCA在航空界可用於 Boeing 777 尾部及 Boeing 787 機身。體育用品製造商則在多種類型進行應用,包括高爾夫球桿、釣竿和網球拍框架。

Learn more about products
TORAYCA

CONTACT US

Back to Category TOP